Regulamin Misji Więziennej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Motywacją do działania Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce są słowa Chrystusa Pana: „Byłem w więzieniu i przyszliście do Mnie” (Mt 25,36) oraz zalecenie apostolskie: „Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni” (Hbr. 13,3).

Art. 1. Celem Misji Więziennej jest zapewnienie opieki duszpasterskiej osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zapoznawanie tych osób z Dobrą Nowiną o nowym życiu w Jezusie Chrystusie.

Art. 2. Podstawy prawne działalności Misji Więziennej stanowią:

● Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz. U. nr 41, poz. 254, art. 19, pkt.1.3.4 z dnia 20.02.1997 r.).

● Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. nr 159, poz. 1546 z dnia 02.09.2003 r.).

● Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. (Dz. U. nr 106, poz. 1157 z dnia 14.09.2001 r.).

● Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP.

Art. 3. Posługę w zakładach karnych, poprawczych i aresztach śledczych prowadzą Zbory poprzez Kapelana Misji Więziennej i działających pod jego kierunkiem Misjonarzy Więziennych.

Art. 4. Kapelanem Misji Więziennej może zostać duchowny Kościoła bądź inna osoba, która ma powołanie do tej służby, jest godna zaufania i odpowiednio przygotowana do tej posługi.

Art. 5. Misjonarze Więzienni to osoby, które pod nadzorem Kapelana Misji Więziennej systematycznie odwiedzają skazanych oraz czynnie uczestniczą w organizowanych tam nabożeństwach i spotkaniach. Ich działalność wymaga uzgodnień przeprowadzonych przez kapelana z odpowiednimi władzami penitencjarnymi.

Art. 6. Kapelana Misji Więziennej powołuje Naczelna Rada Kościoła na wniosek Dyrektora Misji Więziennej (Naczelnego Kapelana). Dyrektor Misji Więziennej konsultuje powołanie Kapelana Misji Więziennej z Pastorem macierzystego Zboru kandydata. Kapelan Misji Więziennej otrzymuje skierowanie do jednostki penitencjarnej i na tej podstawie Dyrektor podpisuje z Kapelanem umowę na posługi religijne. W Naczelnej Radzie Kościoła prowadzony jest rejestr osób skierowanych do posług religijnych w jednostkach  penitencjarnych.

Art. 7. Do zadań Kapelana Misji Więziennej należy:

● organizowanie nabożeństw, studiów biblijnych i innych form duchowej aktywności ,

● prowadzenie opieki duszpasterskiej i działalności misyjno-ewangelizacyjnej,

● zapewnienie potrzebującym dostępu do wykonywania praktyk religijnych i religijnej literatury,

● organizowanie koncertów, spektakli, itp.

● koordynowanie pracy misjonarzy więziennych,

● współpraca z administracją więzienną w celu sprawnego wykonywania powierzonych zadań,

● zachęcanie do pomocy postpenitencjarnej i współpraca w tym zakresie z Pastorami i innymi agendami Kościoła,

● współpraca z Kapelanem Okręgowym i Naczelnym Kapelanem,

● prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną działalnością.

Art. 8. Misją Więzienną kieruje Dyrektor Misji – Naczelny Kapelan, powoływany przez Naczelną Radę Kościoła. Do jego zadań należy:

● koordynowanie pracy Misji na terenie kraju,

● organizowanie ogólnopolskich konferencji,

● reprezentowanie Misji na zewnątrz Kościoła,

● wspomaganie instruktażowe Zborów rozpoczynających służbę w misji,

● wnioskowanie do NRK o powołanie Kapelana Misji Więziennej

  • wnioskowanie do NRK o wydawanie skierowań do posług w jednostkach penitencjarnych

● inicjowanie i koordynowanie działań postpenitencjarnych,

● współpraca z innymi agendami i misjami Kościoła,

● utrzymywanie kontaktu z Centralnym Zarządem Służby Więziennej,

● prowadzenie dokumentacji pracy Misji.

Art. 9. Naczelny Kapelan w porozumieniu z Naczelną Radą Kościoła może powołać osobę koordynującą pracę Misji w Okręgu Kościelnym – Kapelana Okręgowego.

Art. 10. Kapelanem Okręgowym może zostać cieszący się dobrą opinią czynny Kapelan Misji Więziennej. Do jego zadań należy:

● koordynowanie pracy Misji w Okręgu,

● wspomaganie zborów rozpoczynających służbę w Misji,

● inicjowanie służby w jednostkach penitencjarnych nie objętych do tej pory służbą,

● inicjowanie działań postpenitencjarnych i współpraca z innymi agendami Kościoła,

● organizowanie okręgowych konferencji Misji,

● utrzymywanie kontaktu z Okręgowymi Inspektoratami Służby Więziennej,

● prowadzenie dokumentacji działalności Misji w Okręgu.

Art. 11. Misja Więzienna finansowo jest wspierana przez Zbory i inne ofiary.

Art. 12. Działania ogólnopolskie mogą być dotowane przez Naczelną Radę Kościoła, a działania okręgowe przez Okręg Kościelny.

Art. 13. Kapelani więzienni mogą być zatrudniani w jednostkach podległych Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Art. 14. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Naczelną Radę Kościoła Zielonoświątkowego dnia 8 czerwca 2014 roku.